5.2Инвестиции в асоциирани предприятия - Консолидиран отчет за доходите 4

^ 5.2Инвестиции в асоциирани предприятия

Групата притежава роли в капитала на следните асоциирани дружества:


^ Име на асоциираното дружество

2008

роль

2007

роль
‘000 лв

%

‘000 лв

%
Фрапорт ТСЕМ АД

69 283

40.00%

-

-

Холдинг Варна АД

35 243

21.27%

-

-

ПОК Съгласие АД

15 789

49.28%

15 367

49.28%

Холдинг Нов век АД

9 785

28.20%

-

-

Амадеус България ООД

2 933

45.00%

-

-

Луфтханза Техник ООД

1 960

20.00%

1 367

20.00%

Галатекс АД

1 686

45.00%

-

-

Електротерм АД

773

38.07%

750

38.07%

Каварна Газ ООД

384

35.00%

453

35.00%

Каучук Пазарджик 5.2Инвестиции в асоциирани предприятия - Консолидиран отчет за доходите 4 АД

-

-

6 436

28.07%

АДСИЦ Кепитъл Мениджмънт

-

-

1 899

46.16%

 

137 836
26 272За 2008 г.

Активи

Пасиви

Приходи

Нетна печалба/ (загуба)

Дял от печалбата

/(загубата)

за Групата

*
‘000 лв

‘000 лв

‘000 лв

‘000 лв

‘000 лв

‘000 лв


Фрапорт ТСЕМ АД

72 037

34 580

79 502

22 810

9 124

-

ПОК Съгласие АД

11 190

640

6 705

857

422

-

Холдинг Варна АД

166 796

32 617

13

1 588

338

-

Холдинг Нов век АД

57 133

9 525

-

318

90

-

Амадеус България ООД

445

45

-

-

-

-

Галатекс АД

3 237

3 222

697

(164)

(74)

-

Електротерм АД

4 083

261

32

18

7

-

Каварна Газ ООД

1 717

576

1 141

43

15

-

Луфтханза Техник ООД

1 886

576

1 678

(14 043)

-

(2 809)
318 524

82 042

89 768

11 427

9 922

(2 809)


* В 5.2Инвестиции в асоциирани предприятия - Консолидиран отчет за доходите 4 горната таблица е представен дял от загубата, полагащ се на Групата, непризнат в резултата в текущия отчетен период, т.к. превишава направената в Луфтханза Техник ОДД инвестиция.


За 2007 г.

Активи

Пасиви

Приходи

Нетна печалба/ (загуба 5.2Инвестиции в асоциирани предприятия - Консолидиран отчет за доходите 4)

Дял от печалбата

/(загубата)

за Групата
‘000 лв

‘000 лв

‘000 лв

‘000 лв

‘000 лвПОК Съгласие

11 656

1 817

6 276

422

208

Каучук АД

39 172

16 242

25 366

544

153

Електротерм АД

1 645

181

1 090

93

35

Кепитал Мениджмънт АДСИЦ

49 422

45 307

3 851

2 957

(602)

Луфтханза Техник ООД

9 777

4

-

(27)

(5)

Каварна Газ ООД

1 758

465

1 295

24

8
113 430

64 016

37 878

4 013

(203)

53-raschet-i-proektirovanie-specialnih-sredstv-tehnologiya-mashinostroeniya-bijsk-izdatelstvo-altajskogo-gosudarstvennogo.html
53-razdeli-temi-disciplini-i-vidi-zanyatij-kriminalistika.html
53-razvitie-eksperimentalnoj-i-innovacionnoj-deyatelnosti-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-pravitelstva.html